KORFBALCLUB BOOMSE HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Gepubliceerd op 10 oktober 2020 om 15:45

Voor alle genoemde functies en personen geldt: hij/ zij

 

 

 

Inhoud

1       Algemene bepalingen. 3

1.1        Naam, zetel, verenigingskleuren en clubtenue. 3

1.2        Doel en visie. 3

1.3        Middelen. 3

1.4        Verenigingsjaar/boekjaar. 4

2       Leden. 4

2.1        Leden. 4

2.2        Toegetreden en effectieve leden : 4

2.3        Lidmaatschap. 4

2.3.1         Beëindiging lidmaatschap. 5

2.3.2         Uitsluiting. 5

2.3.3         Disciplinaire maatregelen. 5

2.3.4         Gedragsregels en sancties: 5

2.3.5         Uitspraak uitsluiting : 5

2.3.6         Bekendmaken uitsluiting. 6

2.3.7         Herroepen uitsluiting. 6

2.3.8         Vervanging beschadigde materialen  6

2.3.9         Vordering. 6

2.3.10       Rechten van de leden. 6

2.3.11       Plichten van de leden. 7

3       Bestuur. 7

3.1        Samenstelling van de het Bestuursorgaan. 7

3.2        Taak. 8

3.3        Taakverdeling. 8

3.3.1         Vertrouwenspersoon. 8

4       Cellen en comités. 8

4.1        Algemeen. 8

4.2        Comité van Toezicht 8

5       Vergaderingen. 9

5.1        Jaarlijkse Algemene vergadering (JAV) 9

5.2        Buitengewone vergadering. 9

6       Geldmiddelen. 9

7       Slotbepalingen. 10

 

1         Algemene bepalingen

1.1        Naam, zetel, verenigingskleuren en clubtenue

De vereniging draagt de naam: Kc Boomse (Korfbalclub Boomse).

De kleuren van de vereniging zijn wit, blauw en zwart.

Het clubtenue is :

1ste tenue op het veld  en zaal wit/blauw shirt – zwarte rok/broek – zwarte kousen

2de tenue blauw/wit shirt – zwarte rok/broek – zwarte kousen

 

Het shirt wordt aangeleverd door de vereniging voor alle teams.

De zwarte rok/broek wordt aangeleverd door de vereniging voor het 1e team.

Op het clubkostuum kan per team uniforme reclame van sponsors zijn aangebracht.

Bij ontslag uit de club moet de speler de kledij terugbezorgen aan de club.

 

1.2        Doel en visie

De vereniging stelt zich ten doel :

 1. Het hoofddoel van de vereniging is de beoefening, de bevordering en de verspreiding van de korfbalsport. Dit zowel op competitieve als op recreatieve basis. De vereniging is hiervoor aangesloten bij de Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga, afgekort K.B.K.B. VZW .
 2. De visie van de vereniging is de beoefening, de bevordering en de verspreiding van de korfbalsport voor jeugd en volwassenen, voor jongens en meisjes in een synergie tussen topsport en recreatiesport, waar clubleven en life-time sport centraal staan.

 

Onze vereniging engageert zich daarom om :

 • al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,
 • te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,
 • sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
 • te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,
 • een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
 • op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

 

1.3        Middelen

KC BOOMSE tracht deze doelen te bereiken door :

 1. Het gelegenheid geven tot beoefening van en training voor de korfbalsport.
 2. Het organiseren van en deelnemen aan korfbalwedstrijden.
 3. Het samenwerken met anderen die dezelfde doelen beogen.
 4. Het organiseren van en deelnemen aan activiteiten die de vorming en ontspanning van leden bevorderen.
 5. Alle andere haar ten dienste staande wettige middelen.

 

1.4        Verenigingsjaar/boekjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli en 30 juni daaropvolgend.

 

2         Leden

2.1        Leden

Alle volgende leden zijn aangesloten aan de K.B.K.B.

 1. U6 : leden van 3, 4 en 5 jaar, zij zijn lid van de bewegingsschool.
 2. U8 : leden van 6 en 7 jaar, zij mogen deelnemen aan mono-korfbal- toernooien en wriemeldagen.
 3. U10 : leden van 8 en 9.
 4. U12 : leden van 10 en 11.
 5. U14 : leden van 12 en 13.
 6. U16 : leden van 14 en 15.
 7. U19 : leden van 16, 17 en 18.
 8. Leden van 19 jaar en ouder zijn senioren, recreanten en adherenten.

 

Zijn niet aangesloten aan de K.B.K.B. maar alleen aan de vereniging

 1. Steunende leden
 2. Supporters

 

2.2        Toegetreden en effectieve leden :

Alle leden zijn toegetreden leden. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en toegetreden leden.

Om tot de vereniging te kunnen behoren als effectief lid moet men een toegetreden lid zijn dat de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en moet men schriftelijk aan de Het Bestuursorgaan te kennen geven ook effectief lid te willen worden. Enkel leden die hun lidgeld betaald hebben en die minstens 1 jaar geregistreerd zijn als “effectief lid” hebben stemrecht op de algemene vergadering. Een effectief lid heeft de morele verplichting om de algemene vergaderingen bij te wonen.

 

2.3        Lidmaatschap

Men wordt lid voor ten minste één verenigingsjaar.

Bij aanmelding vervult men volgende formaliteiten :

 1. Affiliatiekaart invullen, voor jeugd ook getekend door één van de ouders.
 2. Het GDPR-formulier ondertekenen en aan het bestuur bezorgen.
 3. Informatieformulier voor de club invullen.
 4. Pasfoto afgeven.
 5. Ondertekening van de gedragscode.

 

2.3.1       Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door :

 1. Schriftelijke melding (post of e-mail) aan het secretariaat voor 1mei.
 2. Ontslag volgens de regels van de K.B.K.B. nl. op basis van het decreet door tussen

1 mei en 31 mei een per post aangetekend ontslagschrijven aan het clubsecretariaat en het bondssecretariaat te zenden. De poststempel geldt als bewijs van verzending.

 1. Uitsluiting door de vereniging wegens schorsing of wanbetaling.
 2. Overlijden.

 

 

2.3.2       Uitsluiting

Een lid kan door de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) verwijderd worden als het Bestuursorgaan dit voorstelt of indien minstens zeven leden daartoe schriftelijk bij het Bestuursorgaan (secretaris), en minimaal twee dagen voor de JAV, een met reden vermeld verzoek indienen :

 1. Wegens wanbetaling.
 2. Bij wangedrag, waardoor de goede naam of de belangen van de vereniging op welke manier dan ook geweld worden aangedaan.
 3. Tegen iedere schorsing kan het lid in beroep gaan bij een JAV of BAV.

 

2.3.3       Disciplinaire maatregelen

Het Bestuursorgaan kan een lid naar aanleiding van een schorsing de volgende disciplinaire maatregelen opleggen.

 1. Berisping
 2. Het verbod om voor een bepaalde tijd een functie te bekleden in de vereniging.
 3. Een verbod tot deelname aan wedstrijden en trainingen voor een bepaalde tijdsduur.

 

Tegen de hierboven disciplinaire maatregelen kan het betrokken lid op de eerstvolgende

JAV in beroep gaan. Dit beroep dient binnen een termijn van vier weken na dagtekening van de disciplinaire maatregel schriftelijk bij het Bestuursorgaan te worden ingediend.

 

2.3.4       Gedragsregels en sancties:

KC BOOMSE is een club waar respect en correct gedrag hoog in het vaandel staan en waar mensen elkaar zo nodig op aanspreken. Als mensen zich misdragen ( spelers, ouders of leden ), zal dat besproken worden met de betrokkenen. Zo nodig zal de club sancties opleggen. In gevallen dat er sprake is van wangedrag van leden ( of ouders ), kunnen sancties worden opgelegd ( 2.4.1. Huishoudelijk Reglement ).

Voor gele en rode kaarten van een scheidsrechter blijft uiteraard de procedure bestaan via de K.B.K.B.

 

2.3.5       Uitspraak uitsluiting :

Uitsluitingen kunnen worden uitgesproken op voorstel van:

 • Het Bestuursorgaan
 • Een aantal leden, vertegenwoordigende tenminste 20% van de effectieve leden.

 

Uitsluiting van een lid kan uitgesproken worden wegens:

 • Herhaaldelijk wangedrag tijdens oefeningen, uitvoeringen, wedstrijden of andere door de vereniging uitgeschreven of opgestelde activiteiten.
 • Veroordelingen of handelingen van het lid, welke in strijd zijn met de goede zeden.
 • Achterstallige betaling van lidgelden van meer dan zes maanden, indien na die termijn aan een schriftelijk verzoek tot betaling geen gevolg is gegeven.
 • Wegens het verstrekken van onjuiste gegevens bij aanmelding lidmaatschap.
 • Het uitsluiten dient binnen acht dagen na uitspraak schriftelijk aan de betrokkene te

worden medegedeeld.

 

 

2.3.6       Bekendmaken uitsluiting

Het bestuursorgaan is verplicht de uitgesproken uitsluiting op de eerstvolgende J.A.V. aan de leden bekend te maken. Leden die door het Bestuursorgaan zijn uitgesloten, hebben het recht van beroep op de eerstvolgende JAV. Dit beroep dient binnen een termijn van vier weken na dagtekening van de uitsluiting schriftelijk bij het Bestuursorgaan te worden ingediend.

 

2.3.7       Herroepen uitsluiting

De door het Bestuursorgaan genomen maatregelen, kunnen door de eerstvolgende JAV worden herroepen, waarna het betrokken lid direct weer in alle rechten treedt.

 

2.3.8       Vervanging beschadigde materialen

Leden die zich misdragen, door materialen te vernielen, zullen naast de opgelegde maatregel ook de kosten van vernieuwing of herstel van het beschadigde moeten betalen.

 

2.3.9       Vordering

Leden die bedankt hebben of uitgesloten zijn, hebben geen enkel recht van vordering, van welke aard ook, op de vereniging.

 

2.3.10  Rechten van de leden

Ieder lid, met uitzondering van de uitgesloten leden, heeft de volgende rechten :

 

 1. Gebruik maken van het terrein en het materiaal om te korfballen en onderdelen van korfbal te beoefenen, met inachtneming van de door of namens het Bestuursorgaan gestelde regels of aanwijzingen.
 2. Te worden ingedeeld in een competitieteam, mits hij aan de van bondswege gestelde eisen voldoet en de aan de indeling verbonden plichten aanvaardt; de indeling zal geschieden naar speelsterkte of, op zijn verzoek, op lager niveau, tenzij dit in duidelijke strijd zou komen met het verenigingsbelang.
 3. Aan alle andere, voor zijn doelgroep opgezette, verenigingsactiviteiten deel te nemen.
 4. Gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent, met inachtneming van de verdere bepalingen in dit reglement.
 5. Zijn stem uit te brengen op de JAV of BAV indien hij valt onder de categorie “effectieve leden” als gesteld in artikel 6.1van de statuten.

 

2.3.11  Plichten van de leden

Ieder lid heeft onder meer de volgende plichten :

 

 1. Zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van het reglement en de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen (JAV, BAV, het Bestuursorgaan, cellen en comités) van de vereniging na te leven.
 2. Bij indeling in een competitie, zo enigszins mogelijk aan de wedstrijden van zijn team en van hogere teams, waarvoor hij als invaller is aangewezen, deel te nemen en alleen wegens dwingende redenen af te melden.
 3. In geval van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen, waarvoor hij is aangewezen, hiervan rechtstreeks bericht te doen aan de wedstrijdsecretaris of aan de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van het team.
 4. Het materiaal met overleg te gebruiken en de door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiend uit het normale gebruiksrisico, te vergoeden in overleg met het Bestuursorgaan.
 5. Zich aan een medische sportkeuring te onderwerpen indien hij hiervoor wordt uitgenodigd.

 

3         Bestuur

3.1        Samenstelling van de het Bestuursorgaan

Om tot bestuurder verkozen te worden, moet men effectief lid zijn van de vereniging.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor onbepaalde tijd Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden afgezet bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen en wanneer tenminste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig beëindigen door dit schriftelijk te melden aan de secretaris. Indien een opvolger gevonden wordt om een vacature in te vullen, kan de raad van bestuur een bijzondere algemene vergadering samenroepen om de nieuwe bestuurder te verkiezen. Deze vervanging kan evenwel ook uitgesteld worden tot de eerstvolgende algemene vergadering.

3.2        Taak

Het Bestuursorgaan is belast met de leiding van de vereniging. Hij zorgt voor handhaving van de statuten en reglementen en voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging. Hij kan één van de leden machtigen dit namens het Bestuursorgaan bestuur te doen. Hij is verantwoording schuldig aan de JAV voor de wijze waarop het zijn taak uitoefent.

 

3.3        Taakverdeling

Het bestuur verdeelt de taken onder gekozen leden. De voorzitter kan samen met 2 leden van het Bestuursorgaan het dagelijks bestuur op zich nemen en aldus in spoedeisende gevallen beslissen.

 

3.3.1        Vertrouwenspersoon

Onze sportvereniging engageert zich om:

-te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie

-sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden

-te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen

-een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt.

Er zal dan ook een vertrouwenspersoon worden aangesteld.

 

4         Cellen en comités

4.1         Algemeen

Het Bestuursorgaan kan cellen en comités instellen.

Het Bestuursorgaan bepaalt daarbij de taak en de samenstelling van deze cellen en comités.

 

4.2         Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht bestaat uit minimum 2 en maximum 3 leden. Zij controleert tenminste eenmaal per jaar, en tussentijds bij het aftreden van een penningmeester, de financiële bescheiden en de kas van de vereniging. Zij brengt verslag uit aan de JAV en pleegt zo nodig overleg met het Bestuursorgaan. Leden van het Bestuursorgaan kunnen geen zitting hebben in het Comité van Toezicht.

 

5         Vergaderingen

5.1         Jaarlijkse Algemene vergadering (JAV)

De algemene vergadering wordt eenmaal per jaar bijeengeroepen door de raad van bestuur, voor de goedkeuring van de rekeningen, de begroting en het beleid van de bestuurders en dit ten laatste 6 maanden na het einde van het boekjaar. 

De algemene vergadering kan alleen geldig stemmen als er 2/3de leden aanwezig zijn.

Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door een volmacht te geven aan een ander lid. Een lid kan slechts zijn eigen stem en 1 stem als volmachthouder uitbrengen.

Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda vermeld worden.

 

5.2         Buitengewone vergadering

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen telkens als het doel of de belangen van de vereniging dit vereisen of wanneer één vijfde van de leden dit verzoekt.  In dat laatste geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden. 

Alle leden worden opgeroepen ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering bij gewone brief of per mail.  De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het bestuursorgaan moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 7 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.

Over de wijziging van de statuten, het uitsluiten van leden en de ontbinding kan slechts geldig worden beslist indien deze punten uitdrukkelijk in de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld en mits inachtneming van een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 

6         Geldmiddelen

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

- Lidgelden

- Gelden uit acties

- Subsidies

- Giften

- Inkomgelden (uitsluitend tijdens de zaalkompetitie)

- Sponsoring

- Opbrengsten uit de cafetaria

 

7         Slotbepalingen

Ieder gewoon lid kan in overleg bij toetreding een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement ontvangen. Het reglement is ook te vinden op de website van de vereniging. Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen slechts worden genomen op een JAV /BAV.

In alle gevallen waarin Statuten en dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van punt 5.2.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.